Polityka serwisu

Polityka serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA


Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Organizacji, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu ipa-katowice.org Organizacja – właściciel i operator Serwisu, o którym mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu;

Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie;

Autor – Użytkownik, posiadający prawo dodawania informacji i newsów w ramach Serwisu;

Redaktor – Użytkownik posiadający takie same prawa jak Autor, dodatkowo posiada możliwość edytowania wybranych artykułów oraz posiada konto pocztowe w ramach domeny serwisu;

Publikacja – artykuł, news, post, komentarz lub inne treści dodane przez Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

Prywatne Wiadomości (w skrócie "PW" lub "PM" od angielskiego "Personal Message" lub "Private Message") - wiadomości prywatne przesyłane między Użytkownikami.

Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą, którego Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

Administracja, Administrator, Moderator – Osoby o określonych w Regulaminie uprawnieniach, w szczególności posiadające dostęp do określonych narzędzi technicznych, które zarządzają treścią oraz Kontami Użytkowników, zapobiegają trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy itp.


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem ipa-katowice.org) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Organizacji.
 2. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026054, REGON: 276699575, NIP: 954-23-13-562.
 3. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Organizacją, dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie ipa-katowice.org).
 4. W ramach Serwisu Organizacja świadczy wyłącznie usługi tzw. zwykłego przekazu, cachingu i hostingu (o których mowa niżej w lit. a), b) i c). W tym zakresie Organizacja świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich (tych Użytkowników) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych).
  1. Organizacja umożliwia transmisję danych przekazywanych przez danego odbiorcę (Użytkownika), a także zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej, z tymże Organizacja:
   1. nie jest inicjatorem przekazu danych,
   2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych,
   3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. W tym zakresie Organizacja może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji.
  2. organizacja umożliwia transmisję danych oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, z tymże Organizacja:
   1. nie modyfikuje danych,
   2. posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania,
   3. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi.
  3. Organizacja udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników.
 5. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Organizacji, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu ipa-katowice.org w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Organizacji, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba, która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Organizacją.
 6. Organizacja zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie siedem (7) dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
 7. Organizacja nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
 8. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd oraz charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Organizacji. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Organizacji. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Organizacji. Bez wyraźnej zgody Organizacji Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.
 9. Użytkownik, poprzez posiadanie konta w serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji oraz materiałów informacyjnych w tym treści o charakterze handlowym i marketingowym stron trzecich.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, Zasad Użycia, Polityką Prywatności i Prawami Autorskimi oraz przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Organizacji.
 2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizacji.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.
 4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
 5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Sript, Flash oraz plików Cookies.
 6. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.

 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie ipa-katowice.org w zakładce „rejestracja”, poprzez podanie adresu e-mail, hasła i loginu oraz dokonanie akceptacji Regulaminu.
 2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto, z którego może korzystać jedynie osobiście i z wyłączeniem osób trzecich, w szczególności Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim ani współdzielić Konta z innymi osobami.
 3. Użytkownik ma prawo do edytowania swojego Konta czy zmiany hasła. Konta Użytkowników są darmowe.
 4. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Zasady Użycia, Politykę Prywatności i Prawa Autorskie oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizację teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Organizację usług dostępnych w ramach Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, był przypisany zawsze aktualny adres e-mail.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu, o których mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.
 2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że:
  1. umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.
  2. dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;
  3. dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
  4. dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych.
 3. Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:
  1. Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);
  2. Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Organizację lub osoby trzecie;
  3. Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowania karalnego, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;
  4. Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Organizacji;
  5. Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Organizację;
  6. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Organizację;
  7. Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;
  8. Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać linków odsyłających do innych stron internetowych, banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Organizacji.
  9. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;
  10. Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
  11. Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;
  12. Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części, ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;
  13. Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;
  14. Użytkownik nie będzie zakłócać ani próbować zakłócać działania Serwisu ani jakichkolwiek czynności wykonywanych przy użyciu Serwisu;
  15. Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
  16. Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta;
  17. Użytkownik nie będzie umieszczał na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich;
  18. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Serwisu z wykorzystaniem innych środków niż stworzony przez Organizację interfejs;
  19. Użytkownik nie będzie wykorzystywał zautomatyzowanych narzędzi, a w szczególności skryptów, pająków lub botów do wchodzenia do Serwisu, monitorowania ich lub kopiowania jakiejkolwiek zawartości;
  20. Użytkownik nie będzie kopiował, modyfikował, wypożyczał, użyczał, wynajmował, sprzedawał, cedował, inne wykorzystywał innego rozpowszechniania czy dekompilacji kodu użytego do stworzenia Serwisu lub jego części, w zakresie dodatkowym od używanego przez Serwis oprogramowania dostępnego w ramach ogólnodostępnych licencji.
  21. Użytkownik nie będzie podrabiał nagłówków, fałszował identyfikatorów lub innych danych, mających na celu zamaskowanie pochodzenia jakiekolwiek treści przesyłanej przez Serwis, lub ukrywał swojej obecności w Serwisie;
  22. Użytkownik nie będzie fałszował lub usuwał wskazówek o prawach autorskich oraz innych informacji lub dotyczących własności intelektualnej lub etykiet pochodzenia lub źródeł oprogramowania lub innych materiałów;
  23. Użytkownik nie będzie przesyłał plików lub kodu zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub jakiekolwiek podobnego oprogramowania lub programów, które mogą zniszczyć lub negatywnie wpłynąć na działanie komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego i oprogramowania należącego lub użytkowanego przez Organizację, czy przez osoby trzecie;
  24. Użytkownik nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury lub Serwisu Organizacji.

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Organizacji jest wyłączona za:
  1. jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Organizacji;
  2. jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie;
  3. następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,
  4. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia plików;
  5. wszelkie działania podjęte przez Organizację w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu;
  6. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z transmitowanymi lub przechowanymi danymi;
  7. naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień;
  8. wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
  9. wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników;
  10. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VI Regulaminu;
  11. jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Organizacji ze sporów między Użytkownikami).
 2. Organizacja nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Organizacji jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniem Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Organizację lub do których poniesienia będzie Organizacja w jakiekolwiek formie zobowiązana, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizacji z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Organizacji lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
 3. Z zachowaniem ustawowych praw Użytkowników, niniejszy Serwis oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, odnośniki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest) oraz “IS AVAILABLE” (jest dostępne) bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności Organizacja nie gwarantuje ani nie przedstawia oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych w Serwisie.
 4. Bez naruszania jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizacja nie będzie ponosić odpowiedzialności za roszczenia dotyczące funkcjonalności lub dostępności strony.

 1. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
 2. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami, do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzysta Serwisu dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązuje się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci operatorowi Serwisu utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Organizację wobec reklamodawców korzystających z Serwisu.

 1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane etc.) w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu, wskazując na dokładną lokalizację tych danych, prawo, jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.
 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Organizacja może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Organizacja mają prawo wypowiedzieć umowę.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Organizację następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Organizacja może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta przez Organizację. Spółka ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

 1. Organizacja nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony, które mogą posiadać odnośniki do tego Serwisu oraz do których odnośniki mogą znajdować się w Serwisie. Żadna strona zewnętrzna, którą odwiedzają Użytkownicy klikając na odnośnik znajdujący się w Serwisie, nie podlega kontroli Organizacji, a zatem Użytkownik odwiedza wspomnianą stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, stanowi Załącznik nr 1 „Zasady Użycia”, Załącznik nr 2 „Polityka Prywatności” oraz Załącznik nr 3 „Prawa Autorskie”.
 2. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.
 3. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu udostępnionego formularza kontaktowego.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Organizacji poprzez udostępniony formularz kontaktowy.
 5. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Organizację w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej poprzez udostępniony formularz kontaktowy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizację. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.
 6. Wszelkie postanowienia, które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Spory z nich wynikające będą podlegały wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Jeżeli jakikolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny z powodu przepisów obowiązujących w jakimkolwiek stanie lub kraju, w którym niniejszy Regulamin ma obowiązywać, zostanie on wyłączony i usunięty z danej klauzuli. Wszystkie pozostałe zapisy Regulaminu, Zasad Użycia, Polityki Prywatności i Praw Autorskich będą nadal w pełni obowiązywać oraz nadal będą wiążące i wykonalne.
 8. W przypadku nieakceptowania w całości niniejszych Warunków należy natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszych strony.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2014 r.

ZASADY UŻYCIA

 1. Przed dodaniem nowego artykułu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi prawidłowego sposobu dodawania newsów, dostępnymi w dziale "Pytania i odpowiedzi" oraz w dziale „Baza Wiedzy”.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się z poszanowaniem wolności słowa, o ile nie narusza to postanowień Regulaminu, Zasad Porządkowych oraz przepisów obowiązującego prawa.
 3. W granicach dozwolonych przepisami prawa Serwis może być wykorzystywany przez Użytkowników do zamieszczania recenzji, opisów, wiadomości, newsów i komentarzy oraz do prowadzenia dyskusji dotyczących plików tekstowych oraz multimedialnych jak również programów komputerowych.
 4. Newsy (posty) publikowane przez Użytkowników nieposiadających szczególnej rangi, trafiają do poczekalni, w której mogą zostać sprawdzone przez Moderatora pod względem ich wyglądu, estetyczności oraz parametrów technicznych i w razie zaistnienia takiej potrzeby mogą zostać poprawione, edytowane lub usunięte.
 5. Organizacja, Administratorzy i Moderatorzy nie sprawdzają Publikacji Użytkowników (jak również linków w nich zawartych), pod kątem ich wartości merytorycznej oraz ich zgodności z postanowieniami Regulaminu, Zasad Porządkowych oraz przepisami obowiązującego prawa.
 6. Zabronione jest nienaturalne używanie WIELKICH LITER oraz wielokrotnych znaków interpunkcyjnych w celu wyróżnienia Publikacji. Posty takie mogą zostać poprawione lub usunięte przez Administrację lub Moderatorów
 7. Użytkownik zobowiązany jest czuwać nad estetycznością oraz poprawnością gramatyczną i ortograficzną jego Publikacji. Publikowane wypowiedzi nie powinny być za długie i zawsze powinny pozostawać w zgodzie z tematem wątku, w którym zostały zamieszczone lub do którego się odnoszą.
 8. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści o charakterze erotycznym.
 9. Przed dodaniem komentarza do Publikacji, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się treścią całej Publikacji oraz z treścią wszystkich dodanych już komentarzy.
 10. W newsach nie można wyłączać możliwości komentowania oraz głosowania, takie prawo mają tylko Administratorzy i osoby, które dostaną taką zgodę od Administracji.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Technologia i oprogramowanie użyte do stworzenia niektórych części Serwisu są własnością Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska. W pozostałym zakresie stanowią własność innych podmiotów.
 2. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 3. NIE ZEZWALA SIĘ na kopiowanie lub zmienianie HTML lub innego kodu, które Organizacja tworzy do generowania stron. Są one objęte prawami autorskimi Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska i innych podmiotów

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez Śląską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska lub stronę trzecią, która zamieściła materiały w Serwisie, niezbędne jest podanie następujących informacji do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska:

 1. Opis chronionego prawem autorskim lub innym prawem dot. własności intelektualnej dzieła, które Twoim zdaniem zostało wykorzystane bez zezwolenia;
 2. Opis, w którym miejscu na stronie znajdują się materiały, które uważasz za nieprawnie użytkowane;
 3. Twój adres, numer telefonu oraz adres e-mail, pod którym Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska może skontaktować się z Tobą, lub adres e-mail, pod którym strona naruszająca prawo, a nie będąca Śląską Grupą Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, może się z Tobą skontaktować;
 4. Oświadczenie stwierdzające wykorzystanie dzieła bez zezwolenia właściciela wynikającego z praw autorskich lub innego prawa własności intelektualnej lub obowiązującego prawa;
 5. Oświadczenie, że posiadasz prawa autorskie lub inne prawo własności intelektualnej lub jesteś upoważnioną osobą do reprezentowania ich właściciela;
 6. Podpis

Często trudno jest ustalić, czy prawo do własności intelektualnej zostało naruszone. Prosimy o podanie dodatkowych informacji, zanim rozpoczniemy usuwanie wszelkich materiałów, wobec których wystąpiło naruszenie. Możemy przekazać Twój adres e-mail stronie naruszającej, aby skontaktowała się ona z Tobą w sprawie zarzutów. Jeśli okaże się, że jesteś właścicielem praw autorskich, zastrzegamy sobie prawo usunięcia zawartości należącej do Ciebie łącznie z tą, która oczekuje na wyjaśnienie sprawy.

Jeśli uważasz, że materiały, do których posiadasz prawa autorskie są wykorzystywane na tej stronie, napisz do nas za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności jest bardzo istotnym elementem działalności Serwisu administrowanego przez Śląską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska. Gromadząc dane w związku z funkcjonowaniem Serwisu, Organizacja dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy zrozumieli zasady i warunki związane z gromadzeniem oraz wykorzystywaniem informacji. Niniejsze zasady polityki ochrony prywatności informują o rodzaju zbieranych przez Organizację informacji, sposobów ich przetwarzania i modyfikowania. Działania mające na celu ochronę prywatności odnoszą się do wszystkich stron internetowych, które są zarządzane bezpośrednio przez Organizację, a w szczególności do Serwisu dostępnego pod adresem ipa-katowice.org.


 1. Ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona.
 2. System rejestracji użytkowników.
 3. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą.
 4. Prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Dostęp do możliwości i usług na stronach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także Zarejestrowanym Użytkownikiem. Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - możesz pozostawać anonimowym gościem. Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko Zarejestrowani Użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa Serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność na stronach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.


Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane na stronach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska wyłącznie do użytku Organizacji oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady Organizacja nie udostępnia nikomu, ani tym bardziej nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych.

Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

 1. jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem stron Organizacji;
 2. informacje zostały ujawnione przez samego Użytkownika w sposób świadomy. Wszelkie pola w formularzach Serwisu, które będą ujawniane, są opisane, jako pola publiczne, aby każdy Użytkownik miał tą świadomość.

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza Serwis Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących strony. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.


 1. Nie gromadzimy możliwych do identyfikacji informacji osobistych, które przekazują nam użytkownicy naszych stron, np. w celu uzyskania informacji za pośrednictwem naszych serwisów internetowych. Z wyłączeniem informacji świadomie przekazanych przez Użytkowników podczas rejestracji lub zamówienia usług subskrypcji informacji Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska Organizacja gromadzi wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla funkcjonowania aplikacji Serwisu.
 2. Informacje, które gromadzimy wykorzystujemy wyłącznie w jednym celu: zapewnienie pełnej funkcjonalności naszych aplikacji.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026054, REGON: 276699575, NIP: 954-23-13-562.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:

Organizacja nie prezentuje treści o charakterze reklamowym związanych z działaniami komercyjnymi, o ile nie wiąże się to ze wsparciem naszego stowarzyszenia przez partnera rynku biznesowego. Organizacja nie przesyła Zarejestrowanym Użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które Użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w Serwisie są:

 1. Powiadomienie o rejestracji;
 2. Biuletyn: IPA newsletter - jeżeli został subskrybowany przez Użytkownika;
 3. Podziękowania za przesłane komentarze do opublikowanych w witrynie materiałów; informacje te są generowane przez system automatycznie po to, aby powiadomić użytkownika, że jego przesyłka dotarła do redakcji witryny;
 4. Powiadomienie o nowym poście na blogu lub forum;
 5. Powiadomienie o nowej wiadomości prywatnej;

W każdej chwili każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania biuletynu oraz innych informacji z Serwisu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.


 1. Choć Organizacja dokłada wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej Polityce prywatności i zaufania, ma świadomość, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec Użytkowników Serwisu wymaga, więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza kontrolą Organizacji, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez Organizację sytuacja, Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska jest gotowa ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
 2. Organizacja podkreśla wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie Serwisu, z wyłączeniem danych oznaczonych, jako publiczne.
 3. Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez Użytkownika przy okazji przesyłania na strony Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska informacji, artykułów, wpisów, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Organizacja nie mamy możliwości uchronienia Użytkownika przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni Polityce prywatności tego Serwisu.

 1. Organizacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkownika. Zmiany w Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
 2. Zarówno wydawcę stron Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, jak i każdego Użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności i Regulamin.
 3. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Polityki prywatności Organizacja jest dyspozycji Użytkowników Serwisu za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego.

Regulamin Rejestracji Deklaracji Członkowskiej IPA i Przedłużania Członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rejestracji deklaracji członkowskiej w serwisie internetowym prowadzonym przez Organizację pod adresem ipa-katowice.org

Właścicielem i operatorem Serwisu jest Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026054, REGON: 276699575, NIP: 954-23-13-562.
zwany także zamiennie „Organizacją”.

Kontakt z Organizacją można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub pod numerem telefonu 324420112.


Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Rejestrujący - osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18. rok życia;

Członek Społeczności IPA - osoba fizyczna należąca do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, posiadająca legitymację IPA, uczestnik Programu Członkostwa Służ Porządku Prawnego lub Programu IPA Family;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie;

Opłata Wpisowego – podstawowa opłata określona przez Organizację niezbędna dla uruchomienia procedury rejestracji deklaracji członkowskiej, jej przetworzenia, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wydania potwierdzenia członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA. Opłata ustalana jest przez Organizację na początku każdego roku kalendarzowego i podawana do publicznej wiadomości w Serwisie;

Składka Członkowska – roczna opłata członkowska ustalana przez Organizację dla członków stowarzyszenia i uczestników programów realizowanych przez Organizację. Wysokość składki zależy od rodzaju członkostwa i konkretnego programu;

Opłacenie członkostwa – oświadczenie woli Rejestrującego lub Członka Społeczności IPA określające jednoznacznie rodzaj i ilość opłacanych składek, zmierzające do uzyskania lub przedłużenia członkostwa na odległość za pośrednictwem Serwisu.

Deklaracja - osobisty wniosek osoby uprawnionej (na podstawie Statutu IPA lub regulaminów programów asocjacyjnych Organizacji) o przyznanie członkostwa w Organizacji dla siebie lub w przypadku programu IPA Family - osoby trzeciej - wskazanej we wniosku;

Rejestracja Deklaracji – osobiste czynności Rejestrującego, w Serwisie ipa-katowice.org, zmierzające do wypełnienia danymi osobowymi i kontaktowymi formularza elektronicznego, na podstawie, którego generowana jest Deklaracja i tworzone jest indywidualne konto w Serwisie, służące do obsługi i przedłużania członkostwa;

Darowizna – zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku;

Strony – Organizacja i Rejestrujący;

Serwis – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem ipa-katowice.org.


 1. Warunkiem Opłacenia członkostwa w Serwisie przez Rejestrującego lub Członka społeczności IPA jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji płatności.
 2. Serwis ipa-katowice.org prowadzi rejestrację członków stowarzyszenia i uczestników programów Organizacji za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie rodzaje członkostwa, programy asocjacyjne, ich zasady i związane z nimi prawa i obowiązki są szczegółowo opisane w statucie Organizacji oraz obowiązujących regulaminach. Wyłączność do nich na terenie Polski posiada Sekcja Polska IPA i jej struktury, a w przypadku autorskich programów asocjacyjnych - Śląska Grupa Wojewódzka IPA, będąca ich twórcą i administratorem.

 1. Wysokości opłat członkowskich podanych w Serwisie przez Organizację nie zawiera podatku VAT i podana jest w złotych. Jednocześnie Organizacja informuje, że składki członkowskie wpłacane na rzecz Organizacji korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zapisów art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 2. Rejestracja deklaracji i opłacanie członkostwa przyjmowane są przez Serwis wyłącznie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego użytkownikom.
 3. Rejestrację deklaracji i opłacenie członkostwa poprzez Serwis można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem okresów wyłączenia serwisu na czas prac technicznych lub modernizacyjnych.
 4. Rejestracja deklaracji poprzez Serwis jest skuteczna, jeśli Rejestrujący prawidłowo wypełni formularz członkowski i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub nie są zgodne z ustalonym przez Organizację stanem faktycznym, bądź nie spełniają wymogów nakładanych przez statut i regulaminy programów asocjacyjnych, Organizacja skontaktuje się z Rejestrującym lub Członkiem społeczności IPA. Jeśli kontakt z Rejestrującym lub Członkiem społeczności IPA nie będzie możliwy, Organizacja ma prawo do anulowania rejestracji.
 6. Rejestrujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów członkowskich i rozliczeniowych, w szczególności takich jak: potwierdzenie dokonania płatności z załącznikami i formularzy.
 7. W trakcie Rejestracji deklaracji, Rejestrujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Organizacji w celu ich przetwarzania w związku z członkostwem. Rejestrujący lub Członek społeczności IPA ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz w przypadku ustania członkostwa żądania ich usunięcia. Szczegółowe zasady określają regulaminy poszczególnych programów Organizacji.
 8. W procesie rejestracji Rejestrujący zobowiązany jest podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Członka społeczności IPA to podana przez niego unikalna nazwa lub pseudonim. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Rejestrującego. Hasło nie jest znane Organizacji, ani administratorowi Serwisu i Rejestrujący lub Członek społeczności IPA ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Rejestrującego skutecznego wniosku, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia procesu nadawania członkostwa rozpoczyna się z momentem wpływu do Organizacji podpisanej deklaracji członkowskiej, przy jednoczesnym zarejestrowaniu na koncie Organizacji Opłaty Wpisowego i Składki Członkowskiej.

 1. Rejestracja deklaracji nie jest równoznaczna z rozpoczęciem procedury przyjęcia do stowarzyszenia, a tym bardziej przyjęciem w szeregi członków. Rejestracja elektroniczna ma na celu usprawnienie procedury określonej przez Sekcję Polską IPA i wyeliminowanie błędów formalnych związanych ze składaniem deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku Rejestrujących na członków statutowych (funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb), oficjalna procedura rozpoczyna się po złożeniu niezbędnych dokumentów u przewodniczącego wybranego Regionu IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej lub przesłaniu ich do Organizacji. W przypadku Rejestrujących w programach asocjacyjnych Organizacji procedura rozpoczyna się z chwilą weryfikacji złożonych dokumentów i oświadczeń. Organizacja poinformuje Rejestrującego niezwłocznie o nieprawidłowych dokumentach lub danych w wypełnionym formularzu, które uniemożliwiają wytworzenie dokumentów członkowskich lub mogą opóźnić ich wykonanie.
 3. W przypadku Rejestrujących na członków statutowych (funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb), legitymacje członkowskie odebrać można osobiście u Przewodniczącego wybranego Regionu IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej lub w inny sposób po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym regionu. W przypadku Rejestrujących w programach asocjacyjnych Organizacji (Program Członkostwa Służb Porządku Prawnego, IPA Family), karty członkowskie dostarczane są przesyłką rejestrowaną (list polecony) za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres odbiorcy wynikający z regulaminu danego programu.
 4. Termin wykonania legitymacji członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji wynosi do 60 dni. W przypadku kart uczestnictwa Programu Służb Porządku Prawnego oraz IPA Family wynosi do 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminami określonymi przez operatora pocztowego - Poczta Polska.
 6. Koszty dostarczenia kart członkowskich do Członków społeczności IPA pokrywa Organizacja.

 1. Na każdą opłatę członkowską Organizacja wystawia imienne potwierdzenie płatności.
 2. Płatność Opłaty Wpisowego i/lub Składki Członkowskiej może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe Organizacji.
 3. W przypadku płatności przelewem niezbędne jest zdefiniowanie tej płatności w systemie, co zostaje potwierdzone nadaniem indywidualnego numeru płatności, który należy wskazać w tytule płatności. Brak zdefiniowania płatności przelewu lub brak podania w tytule przelewu indywidualnego numeru płatności zwalnia Organizację z odpowiedzialności za brak poprawnej identyfikacji płatności na koncie bankowym i nie odnotowanie jej wpływu w systemie Indywidualnych Kont Członkowskich, na koncie danego użytkownika, co za tym idzie ograniczenie funkcjonalności konta lub wygaśnięcie uczestnictwa w dodatkowych programach Organizacji.
 4. W przypadku niektórych rodzajów opłat Organizacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności w Serwisie.

 1. Dostawy legitymacji i kart członkowskich są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Podstawowym sposobem odbioru legitymacji dla członków statutowych (funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb) jest odbiór osobisty u Przewodniczącego Regionu wybranego w procesie rejestracji. Dopuszcza się możliwość dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym ustaleniu z Przewodniczącym Regionu IPA lub uprawnionymi w Organizacji.
 3. Dostawy kart członkowskich realizowane są rejestrowaną przesyłka listową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie (koperta) nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i zachodzi obawa o niekompletność jej zawartości nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Organizacją w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 4. Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej podlegają zasadom i przepisom ustalonym przez Pocztę Polską. W szczególności dotyczy to terminów dostarczenia oraz sposobu awizacji i przechowywania przesyłek.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki i zwrotu do nadawcy. Ponowne dostarczenie przesyłki możliwe jest jedynie po wniesieniu dodatkowej opłaty za nową procedurę wysyłki. Koszt ponownego przesłania karty członkowskiej i wynosi 20 zł.

 1. Rejestracja deklaracji członkowskiej poprzez Serwisu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA nie jest tożsama z zawarciem umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Rejestrujący w procesie przystępowania do Organizacji nie jest Konsumentem.
 3. Rejestrujący ma prawo do wycofania swojego wniosku członkostwo w każdej chwili podczas procesu rozpatrywania jego kandydatury. Wycofanie wniosku może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej przesłanej na adres Organizacji. Wniosek powinien zawierać kompletne dane osobowe i adresowe oraz dane rachunku bankowego, na jaki zwrócona zostanie Składka Członkowska.
 4. Po rozpoczęciu procedury przyznania członkostwa Opłata Wpisowego nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA, po dacie przyjęcia do Organizacji i wytworzeniu legitymacji lub karty członkowskiej Opłata Wpisowego oraz Składka Członkowska za dany rok nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizacja ustosunkuje się do rezygnacji z członkostwa lub wycofania wniosku o członkostwo w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownego pisma ze strony Rejestrującego lub Członka społeczności IPA.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin Rejestracji Deklaracji Członkowskiej IPA i Przedłużania Członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska zastosowanie ma Regulamin Serwisu ipa-katowice.org, Statut Światowy IPA, Statut i Regulamin Sekcji Polskiej IPA.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zobowiązań między Organizacją a Rejestrującym lub Członkiem społeczności IPA, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Organizacja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do rejestracji zgłoszonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania zgłoszenia przez Rejestrującego lub Członka społeczności IPA.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Zaloguj

Cron Job Starts